Klient:
Instytucja finansowa o zasięgu globalnym, posiadająca swoje oddziały operacyjne w Polsce. Klient zatrudnia w polskich oddziałach ponad 600 osób, większość stanowią obywatele Polski, udział obcokrajowców wynosi około 20% – są to osoby z różnych krajów europejskich oraz spoza, głównie pracownicy z Azji.

Powód wdrożenia modelu DiSC:
Z uwagi na elastyczność pracy, na bieżące potrzeby powoływane są zespoły projektowe składające się z osób o różnym wykształceniu, osobowości i kompetencjach. Dodatkowo ważnym aspektem są różnice kulturowe w zespołach projektowych w których pracują osoby spoza Polski.
Tempo pracy, wysokie wymagania kompetencyjne wobec pracowników powodowały nasilenie frustracji, niepewności i braku znalezienia wspólnego języka w zespołach interdyscyplinarnych. Powodowało to pogorszenie efektywności osiąganych wyników, spóźnienia w realizacji zadań oraz wzrost ilości konfliktów wewnątrz zespołów projektowych.

Wynik wdrożenia modelu DiSC:
Zespół DiSC Polska w ramach realizowanych zadań przeprowadził cykl szkoleń kaskadowych, polegających na rozpoczęciu szkoleń certyfikacyjnych w ramach pakietu DiSC Manager. Menedżerów zespołów projektowych zaproszono na serię warsztatów obejmujących następującą tematykę:
• wprowadzenie do czterech stylów zachowań DiSC,
• odkrywanie swoich atutów i sprawdzenie co się dzieje, gdy są one nadużywane,
• maksymalizacja swoich atutów w pełnieniu funkcji menedżera,
• zarządzanie konfliktem i efektywne redukowanie sytuacji kryzysowych,
• motywacja pozapłacowa i jej znaczenie w osiąganiu zaangażowania zespołu.
Całość warsztatów prowadzona była w oparciu o model DiSC i zasoby Multimedialnej Biblioteki Szkoleń DiSC. Ogółem pakiet szkoleniowy DiSC Manager zawierał 24 godziny intensywnej pracy w cyklach 3 dni po 8 godzin szkoleń dziennie.

Faza druga cyklu szkoleniowego obejmowała naukę delegowania zdobytej wiedzy do zespołów projektowych składających się z pracowników którzy nie znale wcześniej modelu DiSC oraz poprawne udzielanie informacji zwrotnej przy motywowaniu i ocenianiu pracowników przez menedżerów. Ta część pakietu DiSC Manager składała się z 16 godzin pracy uczestników w cyklu 2 dni po 8 godzin dziennie.
W wyniku wdrożenia modelu DiSC, klient zaobserwował:
• spadek sytuacji konfliktowych,
• poprawę atmosfery w zespołach projektowych
• poprawę zadowolenia pracowników co przekłada się na większe zaangażowanie w zrealizowane zadania,
• otrzymywanych od klientów zewnętrznych lepszych ocen wykonywanej pracy.

Po okresie około 6 miesięcy od zakończenia wdrażania modelu DiSC, przeprowadzone zostaną jednodniowe warsztaty typu follow-up.