Każdy z nas posiada pewne mocne strony, które czynią z nas osoby niepowtarzalne i wartościowe. Model DiSC opisuje 15 klasycznych stylów zachowania i myślenia. Dzisiaj przyjrzyjmy się jakie czynniki mają wpływ na podniesienie efektywności pracy.
Czynniki zwiększające wydajność pracy przedstawiają się następująco:
• Badacz: elastyczność; akceptacja innych; zaangażowanie w relacje interpersonalne.
• Doradca: wyznaczanie realistycznych terminów; inicjatywa wykonania zadań.
• Inspirator: szczera wrażliwość; gotowość do pomagania innym w osobistym rozwoju.
• Obiektywny myśliciel: otwarcie się; publiczne omówienie swoich spostrzeżeń i opinii.
• Oceniający: indywidualne wykonywanie zadań; większa empatia przy okazywaniu dezaprobaty; bardziej równomierne tempo.
• Perfekcjonista: elastyczność ról; niezależność oraz współzależność; wiara we własną wartość.
• Postępowiec: cierpliwość, empatia; uczestnictwo oraz współpraca z innymi; systematyczna realizacja zadań oraz zwracanie uwagi na jakość.
• Profesjonalista: prawdziwa współpraca na rzecz wspólnych osiągnięć; przekazanie kluczowych zadań odpowiednim osobom.
• Promotor: kontrola czasu; obiektywizm; świadomość pilności zadań; kontrola emocji; spełnianie obietnic i realizacja zadań.
• Przedstawiciel: jasne uświadomienie sobie, kim jest i co umie robić; nieugiętość oraz pewność siebie; zdolność do mówienia „nie”, kiedy sytuacja tego wymaga.
• Przekonujący: ambitne zadania; zwracanie uwagi na aspekty pracy związane z realizacją celu oraz najważniejsze szczegóły; obiektywna analiza danych.
• Specjalista: publiczne przedyskutowanie ich pomysłów; wiara w siebie oparta na informacjach zwrotnych; metody ułatwiające pracę.
• Twórca: serdeczność; taktowna komunikacja; efektywna współpraca w zespole; uznanie istniejących sankcji.
• Zdobywca: unikanie myślenia w kategoriach „albo-albo”; wyraźniejsza hierarchia zadań; rozważenie alternatywnych podejść; gotowość do poświęcenia korzyści krótkoterminowych na rzecz długoterminowych.
• Zwycięzca: wyjaśnianie własnego rozumowania; branie pod uwagę innych poglądów i pomysłów odnośnie celów i metod rozwiązywania problemów; prawdziwa troska o innych; cierpliwość i pokora.
Jak możemy zauważyć, każdy z wyżej wymienionych stylów inaczej będzie postrzegany przez pryzmat przydatności w organizacji. Rolą sprawnego menedżera, znającego model DiSC, będzie takie dobranie zespołu współpracowników aby każdy z nich mógł wnieść wartość dodaną – do zespołu projektowego, wydziału, całej organizacji.